Stadgar

§1 Ändamål

Klubbens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets verksamhet, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömansskap

§2 Hemort

Klubbens hemort är Råå, där dess ordinarie sammanträden skall hållas.

§3 Medlemsskap

Medlemsskap erhålles efter godkännande av styrelsens eller de som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Inträdesansökan görs skriftligen till klubbens styrelse.

Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträder inom eller utom klubben att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur klubben.

Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet.

§4 Flagga och Standert

Klubbens flagga är den svenska handelsflagga. Standerten är grön och vit med bokstäverna RBK och ankare i vitt på det gröna fältet. Det är varje medlems plikt att visa såväl flagga som standert med tillbörlig vördnad.

§5 Årsmöte

Årsmöte skall avhållas senast den 30 mars.

Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen senast 2 veckor före mötet. Mötet skall även annonseras i dagspressen.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan årsmötet.

Årsmötets dagordning skall uppta följande ärende:

 • Fråga om mötets utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
 • Redovisning av föreningens verksamhetsberättelse
 • Redovisning av resultat och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelse
 • Fastställande av klubbens medlems och övriga avgifter.
 • Motioner till styrelsen samt av styrelsen förberedda övriga frågor
 • Val av ordförande på ett år (1) år
 • Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två (2) år (ojämna år)
 • Val av tre (3) ordinarie styrelseledamöter för två (2) år (jämna år)
 • Val av två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år
 • Val av två (2) revisorer för ett (1) år
 • Val av två (2) revisorsuppleanter på ett (1) år
 • Val av materialförvaltare för ett (1) år
 • Val av valberedning tre (3) ledamöter varav en skall vara sammankallande

Extra årsmöte hålls när styrelsen, eller revisor finner så påkallat, eller om 1/10 av klubbens medlemmar gör framställan härom.

Kallelse till extra årsmöte utsändes skriftligen senast två (2) veckor före mötet. Kallelse skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

§6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande, fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.
Suppleanterna har yttrande och förslagsrätt.

Ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen är beslutmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningen.

Styrelsen utser klubbens kommittéer och ansvariga för olika verksamheter.

 • Nöjeskommitté
 • Fiskekommitté
 • Seglingskommitté

Valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter.

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer jämte suppleanter.

Revisor får ej vara ledamot i klubbens styrelse eller utskott.

§7 Medlemsavgifter

Medlems-inträde och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och skall vara betalda senast två (2) månader efter aviseringen. Se §3.

Medlemsavgift skall vara betald senast två (2) månader efter aviseringen.

§ 8 Firmateckning och räkenskapsår

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Klubbens räkenskapsår är mellan den 1 januari och den 31 december.

§9 Stadgeändring

För ändring av stagar fodras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två(2) på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till mötet skall förslag på stadgeändringar biläggas.

§10 Klubbens upplösning

För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid två föreningsmöte varav ett är årsmöte.
I beslut om upplösning skall anges hur klubbens tillgångar skall användas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *